ul. Ludwika Solskiego 4/6, 52-416 Wrocław biuro@bisek-kancelaria.pl

Co robić, kiedy otrzymam zawiadomienie o przesłuchaniu w charakterze podejrzanego?

Otrzymanie zawiadomienia o przesłuchaniu w charakterze podejrzanego może być stresującym przeżyciem. Jednak odpowiednia reakcja na nie może ułatwić doświadczenie procesu karnego.

W pierwszej kolejności po otrzymaniu wezwania do stawienia się na przesłuchanie w charakterze podejrzanego należy ustalić szczegóły związane z tym przesłuchaniem. W tym celu warto skontaktować się z osobą prowadząca postępowanie. Podczas tej rozmowy ustalimy, w jakiej sprawie mamy być przesłuchani.
Do przesłuchania należy się przygotować, stąd ważne jest ustalenie terminu przesłuchania z osobą prowadzącą, aby mieć czas na przygotowanie się do niego.

W trakcie przesłuchania podejrzany będzie namawiany przez prowadzącego do przyznania się do winy i dobrowolnego poddania karze. Takie rozwiązanie wskazują jako najkorzystniejsze dla podejrzanego.  Jednakże, co mało osób występujących w charakterze podejrzanego wie, przyznanie się do winy i złożenie ww. wniosku można dokonać na każdym etapie postępowania, więc nie trzeba się z tym spieszyć. Może okazać się, że przed sądem uda się osiągnąć dużo korzystniejsze rozwiązanie.

Uprawnienia podejrzanego są następujące, m.in.:

1. Prawo do składania wyjaśnień, także na piśmie, prawo do odmowy składania wyjaśnień lub odmowy odpowiedzi na poszczególne pytania, bez konieczności podania przyczyn odmowy – pamiętaj skorzystanie z powyższych uprawnień nie może rodzić dla podejrzanego negatywnych konsekwencji procesowych.

2. Prawo do korzystania z pomocy wybranego przez siebie obrońcy. Jeżeli podejrzany wykaże, że nie stać go na obrońcę, sąd może wyznaczyć obrońcę z urzędu.

3. Prawo, aby przy przesłuchaniu na żądanie podejrzanego mógł być obecny obrońca.

4. Prawo do informacji o treści zarzutów, ich uzupełnieniu i zmianach oraz kwalifikacji prawnej zarzucanego przestępstwa.

5. Prawo do składania wniosków o dokonanie czynności np. o przesłuchanie świadka, uzyskanie dokumentu, dopuszczenie opinii biegłego.

6. Prawo dostępu do akt sprawy, do sporządzania odpisów i kopii.

Do skorzystania z ww. uprawnień pomocnym jest ustanowienie obrońcy w osobie adwokata lub radcy prawnego już na początkowym etapie postępowania.

Kancelaria Prawno – Księgowa Karolina Bisek posiada odpowiednio wykwalifikowany zespół, aby w tym zakresie świadczyć pomoc prawną. W razie, więc otrzymania zawiadomienia o przesłuchaniu w charakterze podejrzanego lub na każdym etapie postępowania prosimy o kontakt z Kancelarią: biuro@bisek-kancelaria.pl, tel: 665-280-382.