ul. Ludwika Solskiego 4/6, 52-416 Wrocław biuro@bisek-kancelaria.pl

Kontrola podatkowa. Jak się przygotować?

Kontrola podatkowa

Otrzymanie zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej bardzo często wywołuje negatywne emocje u przedsiębiorców. Przedsiębiorca jest błędnie przekonany, że organ podatkowy już ma gotową decyzję i przychodzi na kontrolę tylko ją potwierdzić. To właśnie błędne przekonanie sprawia, że przedsiębiorcy w trakcie kontroli nie reagują prawidłowo i popełniają błędy, które następnie rzutują na wynik postępowania.

Kluczowym elementem na samym początku kontroli podatkowej jest przeanalizowanie przez przedsiębiorcę zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej

Na wstępie powinno się przeanalizować termin doręczenia zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej. Termin ten dla samej kontroli ma bardzo istotne znaczenia wyznacza bowiem ramy czasowe, w których może zostać wszczęta kontrola podatkowa (nie wcześniej niż po upływie 7 dni i nie później niż po upływie 30 dni od dnia doręczenia ww. zawiadomienia).

Istotne jest więc, z punktu widzenia kontrolowanego, aby sprawdzić, czy organ podatkowy dopełnił ww. terminów, gdyż doręczenie zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej z uchybieniem ustawowych terminów spowoduje brak możliwości wszczęcia i prowadzenia postępowania kontrolnego.

Przed kontrolą warto zrobić analizę

Kolejnym ważnym elementem na samym początku kontroli podatkowej jest analiza ww., zawiadomienia pod katem spełnienia wymogów wskazanych w art. 282b § 4 ustawy Ordynacja podatkowa. Zgodnie z wymienionym artykułem zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej zawiera:
1) oznaczenie organu kontrolującego;
2) datę i miejsce wystawienia zawiadomienia;
3) oznaczenie kontrolowanego;
4) wskazanie zakresu kontroli;
5) pouczenie o prawie złożenia korekty deklaracji;
6) podpis osoby upoważnionej do zawiadomienia. Jeżeli musisz złożyć zawiadomienie w formie dokumentu elektronicznego, użyj kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego lub własnego podpisu osobistego.

W praktyce Kancelarii występowały niejednokrotnie przypadki, że organy podatkowe już w samym zawiadomieniu popełniały błędy np. błędnie określając dane kontrolowanego. Dlatego ważne, aby od początku odpowiednio zgodnie z przepisami analizować i reagować na otrzymane dokumenty.

Współpraca przedsiębiorcy z Kancelarią Prawną specjalizującą się w prawie podatkowym gwarantuje odpowiednią analizę i reakcję na wszczęte postępowanie podatkowe. Kancelaria Prawno – Księgowa Karolina Bisek posiada odpowiednio wykwalifikowany zespół, aby w tym zakresie świadczyć pomoc prawną.

W razie wszczęcia kontroli podatkowej lub na każdym jej etapie prosimy o kontakt z Kancelarią:

biuro@bisek-kancelaria.pl

Tel: 665-280-382