ul. Ludwika Solskiego 4/6, 52-416 Wrocław biuro@bisek-kancelaria.pl

Korekta deklaracji podatkowej, a ukaranie sprawcy

Korekta deklaracji podatkowej jako instytucja zaniechania ukarania sprawcy w prawie karnym skarbowym

Zgodnie z art. 16a ustawy kodeks karny skarbowy, zwanej dalej również k.k.s. (Dz.U.2018.1958 t.j. z dnia 2018.10.15) nie podlega karze za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe, kto złożył prawnie skuteczną, w rozumieniu przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa albo w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 508, z późn. zm.), korektę deklaracji podatkowej i w całości uiścił, niezwłocznie lub w terminie wyznaczonym przez uprawniony organ, należność publicznoprawną uszczuploną lub narażoną na uszczuplenie.

Instytucja zawarta w omawianym art. 16a k.k.s. stanowi uzupełnienie instytucji czynnego żalu zawartej w art. 16 k.k.s. Przepis art. 16a k.k.s. zawiera charakterystyczny dla konstrukcji czynnego żalu zwrot: „nie podlega karze za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe”, określając także przesłanki warunkujące skorzystanie z tej instytucji.

Sprawca ubiegający się o zastosowanie ww. instytucji musi spełnić dwie przesłanki:

I. Złożyć prawnie skuteczną – w rozumieniu przepisów ustawy Ordynacja podatkowa albo w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej korektę deklaracji podatkowej. Korekta deklaracji podatkowej następuje poprzez złożenie korygującej deklaracji i załączenie pisemnego uzasadnienia złożenia korekty. Przedmiotowe uzasadnienie może mieć dowolną formę, choć dla celów dowodowych przyjmuje się formę pisemną. W okresie trwania postępowania podatkowego lub kontroli podatkowej w zakresie objętym ww. postępowaniem lub kontrolą uprawnienie do korekty deklaracji jest zawieszone.
II. Uiścić w pełnej wysokości należność publicznoprawną uszczuploną lub narażoną na uszczuplenie. Termin uiszczenia ww. należności: niezwłocznie lub w terminie wyznaczonym przez uprawniony organ. Przesłanka ta nakazuje wyrównanie oprócz należności uszczuplonej, także takiej która jest jedynie narażona na uszczuplenie. Jest to wyjątkowa sytuacja, gdyż w tym przypadku Skarb Państwa faktycznie szkody nie poniósł.

Skutkiem zastosowania ww. instytucji dla sprawców przestępstw lub wykroczeń skarbowych, którzy złożyli prawnie skuteczną korektę deklaracji podatkowej i uiścili uszczuploną lub narażoną na uszczuplenie należność publicznoprawną jest niekaralność za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe.

W przypadku pytań, wątpliwości przy analizowaniu wystąpienia w konkretnym stanie faktycznym przesłanek wznowienia postępowania podatkowego i pomocy w sporządzeniu wniosku o wznowienie postępowania podatkowego lub w innej sprawie z zakresu prawa podatkowego prosimy o kontakt z Kancelarią: biuro@bisek-kancelaria.pl, tel: 665-280-382.