ul. Ludwika Solskiego 4/6, 52-416 Wrocław biuro@bisek-kancelaria.pl

Korekta deklaracji podatkowej, a ukaranie sprawcy

Korekta deklaracji podatkowej, a ukaranie sprawcy

Korekta deklaracji podatkowej, a ukaranie sprawcy

Korekta deklaracji podatkowej jako instytucja zaniechania ukarania sprawcy w prawie karnym skarbowym

Zgodnie z art. 16a ustawy kodeks karny skarbowy, zwanej dalej również k.k.s. (Dz.U.2018.1958 t.j. z dnia 2018.10.15) nie podlega karze za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe, kto złożył prawnie skuteczną, w rozumieniu przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa albo w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 508, z późn. zm.), korektę deklaracji podatkowej i w całości uiścił, niezwłocznie lub w terminie wyznaczonym przez uprawniony organ, należność publicznoprawną uszczuploną lub narażoną na uszczuplenie.

Instytucja zawarta w omawianym art. 16a k.k.s. stanowi uzupełnienie instytucji czynnego żalu zawartej w art. 16 k.k.s. Przepis art. 16a k.k.s. zawiera charakterystyczny dla konstrukcji czynnego żalu zwrot: „nie podlega karze za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe”, określając także przesłanki warunkujące skorzystanie z tej instytucji.

Sprawca ubiegający się o zastosowanie ww. instytucji musi spełnić dwie przesłanki:

I. Złożyć prawnie skuteczną

W rozumieniu przepisów ustawy Ordynacja podatkowa albo w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej korektę deklaracji podatkowej. Korekta deklaracji podatkowej następuje poprzez złożenie korygującej deklaracji i załączenie pisemnego uzasadnienia złożenia korekty. Przedmiotowe uzasadnienie może mieć dowolną formę. Dla celów dowodowych przyjmuje się formę pisemną. W trakcie postępowania podatkowego lub kontroli w danym zakresie zawiesza się uprawnienie do korekty deklaracji.

II. Uiścić w pełnej wysokości należność publicznoprawną uszczuploną lub narażoną na uszczuplenie

Termin uiszczenia ww. należności: niezwłocznie lub w terminie wyznaczonym przez uprawniony organ. Ta przesłanka wymaga wyrównania zarówno uszczuplonej, jak i narażonej na uszczuplenie należności. W tym przypadku Skarb Państwa nie poniósł realnej szkody.

Unikanie kary za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe

Jest to możliwe, dzięki zastosowaniu tych instytucji, sprawcy przestępstw lub wykroczeń skarbowych, którzy skorygowali deklarację podatkową i uregulowali należność publicznoprawną.

Kontakt z kancelarią: biuro@bisek-kancelaria.pl

Tel: 665-280-382.