ul. Ludwika Solskiego 4/6, 52-416 Wrocław biuro@bisek-kancelaria.pl

Porozumienie rodzicielskie

Porozumienie rodzicielskie

Definicja ta znajduje się w art. 58 § 1 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego. Przepis ten stanowi, że: W wyroku orzekającym rozwód sąd rozstrzyga o władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem obojga małżonków i kontaktach rodziców z dzieckiem oraz orzeka, w jakiej wysokości każdy z małżonków jest obowiązany do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka. Sąd uwzględnia pisemne porozumienie małżonków o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie, jeżeli jest ono zgodne z dobrem dziecka. Rodzeństwo powinno wychowywać się wspólnie, chyba że dobro dziecka wymaga innego rozstrzygnięcia.

Zastosowanie

Instytucja porozumienia rodzicielskiego będzie miała zastosowanie w sytuacji, gdy można z łatwością przewidzieć, że między byłymi małżonkami na tle istotnych spraw wspólnego dziecka mogą powstać jakieś konflikty. Ma na celu łagodniejsze, polubowne załatwienia sprawy co do sprawowania władzy rodzicielskiej nad dziećmi. Aby mogło być stosowane musi uwzględniać dobra małoletniego dziecka i ten zakres jest badany przez Sąd.

Forma i zakres porozumienia rodzicielskiego

  1. Forma porozumienia rodzicielskiego.

Forma porozumienia rodzicielskiego może być dowolna. Przepisy prawa nie regulują formy w jakiej należy dokonać przedmiotową czynności. Warto jednak zadbać z uwagi na wagę i wartość tego dokumentu o to, aby porozumienie został sporządzony w formie pisemnej i podpisane przez oboje małżonków.

  1. Zakres porozumienia rodzicielskiego.

Zakres porozumienia rodzicielskiego obejmuje wszystkie istotne kwestie związane z wykonywaniem władzy rodzicielskiej i utrzymaniem kontaktów w tym min.:

  1. WŁADZA RODZICIELSKA. Obejmuje wszelkie prawa i obowiązki byłych małżonków, które mają względem osoby małoletniej jako jej rodzice.

  2. KONTAKTY. Obejmuje określenie sposobu realizacji kontaktów z małoletnim dzieckiem przez byłych małżonków. Najczęściej opis realizacji kontaktów uwzględnia podział na: weekendy, święta, wakacje, ferie, urodziny itp.;

  3. KWESTIE FINANSOWE. Uregulowanie sposobu ponoszenia przez byłych małżonków wydatków, w tym alimentów, kosztów dodatkowych (np. kosztów leczenia dziecka);

  4. KWESTIE ZDROWOTNE. Obejmuje w razie choroby: wybór miejsca, sposobu, metody leczenia małoletniego dziecka itp.;

  5. INNE KWESTIE ISTOTNE DLA DZIECKA. Inne sprawy w tym m.in. kryteria wyboru szkoły, zajęć, kontaktów ze szkołą, wyjazdów dziecka itp.

  1. Uwagi

W porozumieniu rodzicielskim warto precyzyjnie określić wszystkie istotne kwestie pozwoli to uniknąć w życiu codziennym w przyszłości sporów interpretacyjnym między byłymi małżonkami przy wykonywaniu ww. porozumienia.

W przypadku z zakresu prawa rodzinnego, prosimy o kontakt z Kancelarią.

biuro@bisek-kancelaria.pl

tel: 665-280-382.