ul. Ludwika Solskiego 4/6, 52-416 Wrocław biuro@bisek-kancelaria.pl

Uchylenie się od świadczeń alimentacyjnych

Uchylenie się od świadczeń alimentacyjnych – podstawa prawna

Uchylenie się od świadczeń alimentacyjnych względem dziecka pełnoletniego ma swoje podstawy w art. 133 § 3 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego. Przepis ten stanowi, że Rodzice mogą uchylić się od świadczeń alimentacyjnych względem dziecka pełnoletniego, jeżeli są one połączone z nadmiernym dla nich uszczerbkiem lub jeżeli dziecko nie dokłada starań w celu uzyskania możności samodzielnego utrzymania się.

Strony postępowania

Uchylenie się od świadczeń alimentacyjnych względem dziecka pełnoletniego odbywa się w wyniku wniesienia powództwa. Aby czynność ta była skuteczna należy zgodnie z przepisami określić strony postępowania. Stronami postępowania są:

    1. Powód (osoba wnosząca powództwo) – musi posiadać legitymację czynną, czyli uprawnienie do wszczęcia i prowadzenia procesu. W przedmiotowej sprawie legitymację czynną posiada każdy z rodziców.

    2. Pozwany (osoba, wobec której wniesiono powództwo) – musi posiadać legitymację bierną, czyli uprawnienie do wystąpienia w sprawie w charakterze pozwanego. W przedmiotowej sprawie legitymację bierną posiada dziecko pełnoletnie (dziecko niepełnoletnie nie może być stroną w przedmiotowym postępowaniu!)

Przesłanki postępowania

Ustawodawca wprowadził dwie przesłanki umożliwiające wystąpienie z powództwem o uchylenie się od świadczeń alimentacyjnych względem dziecka pełnoletniego:

    1. Pierwszą przesłankę stanowi sytuacja, gdy świadczenie alimentacyjne względem dziecka pełnoletniego jest połączone z nadmiernym uszczerbkiem dla rodziców. Niezbędnym elementem do zaistnienia przedmiotowej przesłanki jest porównanie wysokości zasądzonych na rzecz dziecka alimentów z wysokością osiąganych przez rodziców dochodów. W wyniku tak przeprowadzonego porównania należy ustalić, czy zasądzona wysokość alimentów na rzecz dziecka nie zakłóci realizacji podstawowych potrzeb życiowych rodziców.

    2. Drugą przesłankę stanowi sytuacja, gdy dziecko nie dokłada starań w celu uzyskania możności samodzielnego utrzymania się. Do opisu przedmiotowej przesłanki pomocny jest nadal aktualny wyrok SN z dnia 8 sierpnia 1980 r. sygn. akt: III CRN 144/80, którego teza brzmi: Rodzice nie są obowiązani dostarczać środków utrzymania dziecku, które, będąc już przygotowane należycie do wykonywania przez nie odpowiedniego dla niego zawodu, podejmuje dla podniesienia swych kwalifikacji dalsze kształcenie się, ale w studiach się zaniedbuje, nie robi należytych postępów, nie otrzymuje obowiązujących zaliczeń, nie zdaje w terminie przepisanych egzaminów, a zwłaszcza jeżeli z własnej winy powtarza lata studiów i wskutek tego nie kończy studiów w przewidzianym programem okresie.

Skutki postępowania

Skutkiem orzeczenia przez Sąd uchylenia obowiązku alimentacyjnego wobec pełnoletniego dziecka jest wygaśnięcie ww. obowiązku rodziców z chwilą uprawomocnienia się orzeczenia uchylającego.

W przypadku potrzeby pomocy w sporządzaniu pozwu o uchylenie obowiązku alimentacyjnego, reprezentowania w przedmiotowej sprawie lub w innej sprawie z zakresu prawa rodzinnego prosimy o

Kontakt z Kancelarią

biuro@bisek-kancelaria.pl

Tel: 665-280-382