ul. Ludwika Solskiego 4/6, 52-416 Wrocław biuro@bisek-kancelaria.pl

Upadłość konsumencka. Nowe uprawnienia przedsiębiorców

 

Upadłość konsumencka. Nowe uprawnienia przedsiębiorców

Upadłość konsumencka. Nowe uprawnienia przedsiębiorców

W związku z nowelizacją ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. prawo upadłościowe, która weszła w życie 24 marca 2020 roku, wprowadzono istotne zmiany w zakresie upadłości konsumenckiej w porównaniu do wcześniejszego modelu.

Zmiany wprowadzone do upadłości konsumenckiej. W ww. nowelizacji to m.in.:

  • W regulacjach dot. podmiotu uprawnionego do ogłoszenia upadłości konsumenckiej wprowadzono istotną zmianę. Mianowicie znowelizowane przepisy wskazują, iż osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą będą mogły również skorzystać z omawianej instytucji upadłości konsumenckiej. Wcześniej osoby prowadzące działalność gospodarczą, czyli te wpisane w rejestr CEiDG, były wyłączone z możliwości składania wniosku o upadłość konsumencką.
  • Przed nowelizacją, Sąd często odrzucał wnioski o upadłość konsumencką, gdy Wnioskodawca sam umyślnie lub rażąco niedbale spowodował swoje zadłużenie. Aktualnie, wystarczy udowodnienie przez Sąd, że Wnioskodawca jest niewypłacalny, aby ogłosić upadłość konsumencką.
  • Przyczynę niewypłacalności (działanie dłużnika nieumyślne, umyślne, bądź rażąco niedbałe) Sąd bada dopiero wtedy, gdy ogłosi upadłość. Ma to istotne znaczenie przy ustaleniu długości planu spłat wierzycieli i tak:
    1. Gdy Sąd stwierdzi, że niewypłacalność Wnioskodawcy nie była celowa, na przykład spowodowana aktualnym stanem epidemii COVID-19, Sąd może ustalić plan spłaty wierzycieli. Może on trwać od 1 do 3 lat. Po wypełnieniu wskazanego planu spłaty wierzycieli całość zadłużenia zostanie umorzona.
upadłość konsumencka

upadłość konsumencka

Wyjątek: Przy trwałej niezdolności do spłaty zadłużenia Sąd może całkowicie umorzyć zadłużenie Wnioskodawcy bez ustalania planu spłaty wierzycieli.

2. Jeśli zadłużenie Wnioskodawcy wynika z umyślnego lub rażąco niedbałego działania, sąd orzeczy plan spłaty wierzycieli trwający od 3 do 7 lat.

3. Jeśli Sąd uzna, że Wnioskodawca osiągnął stan niewypłacalności celowo, może odmówić wskazania planu spłaty wierzycieli.

Wyjątek: Sąd może umorzyć zadłużenie Wnioskodawcy z przyczyn humanitarnych, mimo celowego popadnięcia w nie.

  • Wprowadzenie nowej instytucji do upadłości konsumenckiej tzw.
    pre-packu. Instytucja ta umożliwia sprzedaż konkretnego składnika majątku Wnioskodawcy np. nieruchomości konkretnemu nabywcy. Wniosek ten składa się równolegle z wnioskiem o upadłość konsumencką.
  • Wprowadzenie rozwiązania w którym wierzyciele zgłaszają wierzytelności bezpośrednio syndykowi, a nie Sądowi. Rozszerzając uprawnienia syndyka wprowadzono również instytucję skargi na czynności syndyka wzorowanej na skardze na czynności komornika.

Omawiana nowelizacja ma na celu przyspieszenie procesu ogłaszania upadłości konsumenckiej i oddłużania Wnioskodawców. W obowiązującym stanie epidemii COVID-19 w Polsce i ograniczeniach w działalności, pomoc ta może pomóc różnym branżom.

Upadłość konsumencka – świadczymy pomoc prawną

Kancelaria Prawno – Księgowa Karolina Bisek posiada odpowiednio wykwalifikowany zespół, aby w tym zakresie świadczyć pomoc prawną.

Kontakt z kancelarią:biuro@bisek-kancelaria.pl

Tel. 665-280-382