ul. Ludwika Solskiego 4/6, 52-416 Wrocław biuro@bisek-kancelaria.pl

Upadłość konsumencka. Nowe uprawnienia przedsiębiorców

Upadłość konsumencka w związku z nowelizacją ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. prawo upadłościowe, która zaczęła obowiązywać od 24 marca 2020 roku, została
w istotny sposób zmieniona względem modelu obowiązującego we wcześniejszych latach.

Zmiany wprowadzone do upadłości konsumenckiej w ww. nowelizacji to m.in.:

 • W regulacjach dot. podmiotu uprawnionego do ogłoszenia upadłości konsumenckiej wprowadzono istotną zmianę. Mianowicie znowelizowane przepisy wskazują, iż osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą będą mogły również skorzystać z omawianej instytucji upadłości konsumenckiej. Wcześniej było to wykluczone, gdyż o upadłość konsumencką mogli wyłącznie wnosić osoby nieprowadzące działalności gospodarczej – t.j. wykreślone z rejestru CEiDG.
 • Sąd badający wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej nie oddali go z powodu, gdy zadłużony sam umyślnie spowodował dług lub wskutek jego rażącego niedbalstwa. Przed nowelizacją przesłanka ta była w pierwszej kolejności badana przez Sąd po złożeniu wniosku o upadłość konsumencką i zgodnie ze statystykami stanowiła jedną z głównych przesłanek oddalenia ww. wniosków. Aktualnie, więc do ogłoszenia upadłości konsumenckiej wystarczy samo zbadanie przez Sąd, że Wnioskodawca jest niewypłacalny, czyli, że nie jest w stanie spłacać posiadanego zadłużenia.
 • Przyczynę niewypłacalności (działanie dłużnika nieumyślne, umyślne, bądź rażąco niedbałe) Sąd bada dopiero wtedy, gdy ogłosi upadłość. Ma to istotne znaczenie przy ustaleniu długości planu spłat wierzycieli i tak:
  1. W sytuacji, gdy Sąd badając sytuację Wnioskodawcy uzna, że Wnioskodawca osiągnął niewypłacalność w sposób nieumyślny (np. w aktualnej sytuacji na skutek wystąpienia stanu epidemii COVID-19 mającej wpływ na jego sytuacje finansową i gospodarczą), to Sąd może wyznaczyć długość planu spłaty wierzycieli w granicach od 1 roku do 3 lat. Po wypełnieniu wskazanego planu spłaty wierzycieli całość zadłużenia zostanie umorzona.

Wyjątek – przy orzeczeniu przez Sąd trwałej niezdolności do spłaty zadłużenia, Sąd będzie mógł całkowicie umorzyć Wnioskodawcy zadłużenie bez ustalenia plany spłaty wierzycieli.

 1. W sytuacji, gdy Sąd badając sytuację Wnioskodawcy uzna, że stan jego zadłużenia wynika z jego umyślnego lub rażąco niedbałego działania to orzeknie plan spłaty wierzycieli w granicach od 3 lat do 7 lat.
 2. W sytuacji, gdy Sąd badając sytuację Wnioskodawcy uzna, że stan niewypłacalności został przez niego osiągnięty celowo, to orzeknie o odmowie dokonania oddłużenia, czyli odmówi wskazania planu spłaty wierzycieli.

Wyjątek – W sytuacji nadzwyczajnej kierując się względami słuszności lub humanitarnymi Sąd może umorzyć zadłużenie Wnioskodawcy, pomimo, że popadł w nie w sposób celowy.

 • Wprowadzenie nowej instytucji do upadłości konsumenckiej tzw.
  pre-packu. Instytucja ta umożliwia sprzedaż konkretnego składnika majątku Wnioskodawcy np. nieruchomości konkretnemu nabywcy. Wniosek ten składa się równolegle z wnioskiem o upadłość konsumencką.
 • Wprowadzenie rozwiązania w którym wierzyciele zgłaszają wierzytelności bezpośrednio syndykowi, a nie Sądowi. Rozszerzając uprawnienia syndyka wprowadzono również instytucję skargi na czynności syndyka wzorowanej na skardze na czynności komornika.

Omawiana nowelizacja ma na celu przyspieszenie procesu ogłaszania upadłości konsumenckiej i oddłużania Wnioskodawców. W sytuacji związanej z obowiązującym w Polsce stanem epidemii COVID-19 i ograniczeniami w prowadzeniu działalności, może się ona okazać pomocna podmiotom różnych branż.

Kancelaria Prawno – Księgowa Karolina Bisek posiada odpowiednio wykwalifikowany zespół, aby w tym zakresie świadczyć pomoc prawną. W razie, więc potrzeby pomocy w sprawie upadłości konsumenckiej prosimy o kontakt z Kancelarią: biuro@bisek-kancelaria.pl, tel: 665-280-382.