ul. Ludwika Solskiego 4/6, 52-416 Wrocław biuro@bisek-kancelaria.pl

Wznowienie postępowania podatkowego na podstawie nowych okoliczności faktycznych lub nowych dowodów

Zgodnie z brzmieniem art. 240 § 1 pkt 5 ordynacji podatkowej w sprawie zakończonej decyzją ostateczną wznawia się postępowanie, jeżeli wyjdą na jaw istotne dla sprawy nowe okoliczności faktyczne lub nowe dowody istniejące w dniu wydania decyzji nieznane organowi, który wydał decyzję.

Nowe okoliczności faktyczne lub nowe dowody, które nie zostały przeprowadzone dotąd przez organ podatkowy w postępowaniu wyjaśniającym, aby mogły być podstawą wznowienia postępowania muszą być istotne dla sprawy, czyli takie które mogą mieć wpływ na odmienne rozstrzygnięcie, więc wywołują konieczność uchylenia lub zmiany decyzji ostatecznej w całości lub w części (wyrok NSA w Warszawie z 1.10.2003 r., III SA 2923/01, Biul. Skarb. 2004, nr 3, s. 22).

Ujawnienie nowych okoliczności faktycznych nie dotyczy sytuacji wyprowadzenia odmiennej oceny dowodów znanych organowi wydającemu decyzję pierwotną. Tytułem przykładu: Odmienne wyliczenie przez podatnika kwoty podatku w oparciu o ten sam materiał dowodowy zgromadzony w sprawie, a stanowiący podstawę do wydania decyzji wymiarowej przez organ podatkowy, nie stanowi nowego dowodu. Nawet gdyby się okazało, że przedstawione przez podatnika wyliczenie kwoty podatku jest prawidłowe, to wzruszenie ostatecznej decyzji wymiarowej w trybie wznowienia postępowania byłoby niedopuszczalne, taka bowiem okoliczność nie stanowi przesłanki do wznowienia postępowania, o której mowa w art. 240 § 1 pkt 5 o.p. (wyrok WSA w Warszawie z 8.06.2004 r., III SA 2696/02, LEX nr 149571).

Zasadą jest, że wznowienie postępowania podatkowego następuje zarówno z urzędu, jak i na żądanie strony. Strona zobowiązana jest po wystąpieniu omawianej przesłanki do złożenia wniosku o wznowienie postępowania do organu podatkowego, który wydał ostateczną decyzję (wyjątkowo do organu wyższego stopnia). Po doręczeniu organowi podatkowemu żądania wznowienia postępowania następuje etap postępowania wstępnego. Polega ono przede wszystkim na zbadaniu, czy strona wskazała podstawę wznowienia postępowania i czy zostały spełnione wszystkie warunki formalne do wznowienia postępowania. Etap ten kończy się postanowieniem o wznowieniu postępowania albo decyzją o odmowie wznowienia. Kolejnym etapem jest właściwe postępowanie wznowieniowe, którego przedmiotem nie jest ponowne rozpoznanie sprawy we wszystkich jej aspektach, a jedynie zbadanie, czy zaszły wyjątkowe okoliczności wznowieniowe.

Organ podatkowy po przeprowadzeniu postępowania wznowieniowego na podstawie art. 245 ordynacji podatkowej, wydaję decyzję, w której:

  1. Organ uchyla w całości lub w części decyzję dotychczasową, jeśli stwierdzi przesłanki wznowienia postępowania, i orzeka co do istoty sprawy lub umarza postępowanie;

  2. odmawia uchylenia decyzji dotychczasowej w całości lub w części, jeżeli nie stwierdzi istnienia przesłanek wznowieniowej;

  3. odmawia uchylenia decyzji dotychczasowej w całości lub w części, jeżeli stwierdzi istnienie przesłanek, lecz:

  1. w wyniku uchylenia mogłaby zostać wydana wyłącznie decyzja rozstrzygająca istotę sprawy tak jak decyzja dotychczasowa albo

  2. wydanie nowej decyzji orzekającej co do istoty sprawy nie mogłoby nastąpić z uwagi na upływ terminów ustawowych.

Odmawiając uchylenia decyzji w przypadkach wymienionych w pkt 3 lit. a i b, organ podatkowy stwierdza istnienie przesłanek wznowienia postępowania i okoliczności uniemożliwiające uchylenie decyzji.

Kontakt z Kancelarią

biuro@bisek-kancelaria.pl

Tel: 665-280-382