ul. Ludwika Solskiego 4/6, 52-416 Wrocław biuro@bisek-kancelaria.pl

Fikcyjne darowizny na cele kultu religijnego – obdarowany i darczyńca

Fikcyjne darowizny na cele kultu religijnego – obdarowany i darczyńca

Pod koniec kwietnia media obiegła informacja o zatrzymaniu przez CBA proboszcza jednej z warszawskich parafii, w związku z prowadzonym śledztwem dotyczącym oszustw podatkowych i przywłaszczenia pieniędzy pochodzących z darowizn na cele kultu religijnego. Jak informuje Centralne Biuro Antykorupcyjne „Ze zgromadzonego materiału dowodowego w prowadzonym postępowaniu przygotowawczym wynika, że duchowny potwierdzał przekazanie fikcyjnych darowizn na cele kultu religijnego. Darczyńcy, w związku z rzekomym przekazaniem darowizn, składając deklaracje podatkowe pomniejszali należny podatek dochodowy o kwotę darowizny. Z ustaleń prowadzonego śledztwa wynika, że szkoda Skarbu Państwa, spowodowana przestępczą działalnością duchownego w latach 2019-2023, mogła wynieść ponad 5 mln złotych.” [Źródło: https://www.cba.gov.pl/pl/aktualnosci/5099,Duchowny-tymczasowo-aresztowany.html, dostęp: 15.05.2024, 10:00]. Fikcyjne darowizny na cele kultu religijnego – pomoc prawna Warszawa i cała Polska, czytaj dalej.

W sprawie występuje jednak nie tylko duchowny będący przedstawicielem obdarowanego, ale także darczyńcy.

Aktualnie nie mamy dokładnych informacji, w jaki sposób przebiegały operacje przekazywania oraz potwierdzania fikcyjnych darowizn. Możemy przypuszczać, że darczyńcy najpierw przekazywali określone kwoty darowizny na rachunek bankowy parafii, a następnie odbierali przekazane kwoty, najprawdopodobniej po pomniejszeniu o jakąś część, którą zatrzymywał duchowny. Darczyńcy, w związku z fikcyjnym przekazaniem darowizn, składając deklaracje podatkowe najprawdopodobniej pomniejszali wysokość dochodu, stanowiącego podstawę obliczenia podatku od osób fizycznych PIT.

Darowizna na cele kultu religijnego a ulga podatkowa – możliwość odliczenia ?

Darowizna na cele kultu religijnego to np. darowizna przekazana kościołom, związkom religijnym i kościelnym osobom prawnym (tj. zakonom, parafiom) na m.in.: budowę lub remont, wyposażenie, zakup przedmiotów liturgicznych itp.

Po dokonaniu darowizny przysługuje ci ulga , jeżeli uzyskujesz dochody opodatkowane według skali podatkowej (czyli wg stawki 12% lub 32%) lub zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów ewidencjonowanych (ryczałt ewidencjonowany).

Odliczysz kwotę faktycznie przekazanej darowizny, nie więcej jednak niż 6% twojego dochodu/przychodu.

Jak dokumentować prawo do ulgi?

Wysokość darowizny udokumentujesz:

– dowodem wpłaty na rachunek płatniczy obdarowanego lub jego rachunek w banku inny niż rachunek płatniczy – w przypadku darowizny pieniężnej,

– dowodem, z którego wynikają dane identyfikujące darczyńcę oraz wartość przekazanej darowizny wraz z oświadczeniem obdarowanego o jej przyjęciu – w przypadku darowizny niepieniężnej.


Odpowiedzialność prawna (karna i karnoskarbowa) za fikcyjne darowizny

Odpowiedzialność może występować zarówno na gruncie prawa karnoskarbowego, jak i karnego.

Prawo karne skarbowe ukierunkowane jest na ochronę dochodu Skarbu Państwa lub innych uprawnionych podmiotów z tytułu podatków. Składając deklaracje podatkowe, w których darczyńcy pomniejszali wysokość dochodu, stanowiącego podstawę obliczenia podatku od osób fizycznych w związku z fikcyjnymi darowiznami mogą odpowiadać za oszustwo podatkowe z art. 56 kodeksu karnego skarbowego.

Art.  56

§1. Podatnik, który składając organowi podatkowemu, innemu uprawnionemu organowi lub płatnikowi deklarację lub oświadczenie, podaje nieprawdę lub zataja prawdę albo nie dopełnia obowiązku zawiadomienia o zmianie objętych nimi danych, przez co naraża podatek na uszczuplenie,

podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności, albo obu tym karom łącznie.

§2. Jeżeli kwota podatku narażonego na uszczuplenie jest małej wartości, sprawca czynu zabronionego określonego w § 1 podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych.

§3. Jeżeli kwota podatku narażonego na uszczuplenie nie przekracza ustawowego progu, sprawca czynu zabronionego określonego w § 1podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.

§4. Karze określonej w § 3 podlega także ten podatnik, który mimo ujawnienia przedmiotu lub podstawy opodatkowania nie składa w terminie organowi podatkowemu lub płatnikowi deklaracji lub oświadczenia lub wbrew obowiązkowi nie składa ich za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub składa je niezgodnie z wzorem dokumentu elektronicznego.

Niezależnie od powyższego darczyńca może odpowiadać na gruncie prawa karnego  za pranie brudnych pieniędzy z art. 299 kodeksu karnego.

Art. 299

§1.Kto środki płatnicze, instrumenty finansowe, papiery wartościowe, wartości dewizowe, prawa majątkowe lub inne mienie ruchome lub nieruchomości, pochodzące z korzyści związanych z popełnieniem czynu zabronionego, przyjmuje, posiada, używa, przekazuje lub wywozi za granicę, ukrywa, dokonuje ich transferu lub konwersji, pomaga do przenoszenia ich własności lub posiadania albo podejmuje inne czynności, które mogą udaremnić lub znacznie utrudnić stwierdzenie ich przestępnego pochodzenia lub miejsca umieszczenia, ich wykrycie, zajęcie albo orzeczenie przepadku, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

§2. Karze określonej w § 1 podlega, kto będąc pracownikiem lub działając w imieniu lub na rzecz banku, instytucji finansowej lub kredytowej lub innego podmiotu, na którym na podstawie przepisów prawa ciąży obowiązek rejestracji transakcji i osób dokonujących transakcji, przyjmuje, wbrew przepisom, środki płatnicze, instrumenty finansowe, papiery wartościowe, wartości dewizowe, dokonuje ich transferu lub konwersji, lub przyjmuje je w innych okolicznościach wzbudzających uzasadnione podejrzenie, że stanowią one przedmiot czynu określonego w § 1, lub świadczy inne usługi mające ukryć ich przestępne pochodzenie lub usługi w zabezpieczeniu przed zajęciem.

§5. Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu określonego w § 1 lub 2, działając w porozumieniu z innymi osobami,
podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

§6.Karze określonej w § 5 podlega sprawca, jeżeli dopuszczając się czynu określonego w § 1 lub 2, osiąga znaczną korzyść majątkową.

§6a. Kto czyni przygotowania do przestępstwa określonego w § 1 lub 2, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

§7.W razie skazania za przestępstwo określone w § 1 lub 2, sąd orzeka przepadek przedmiotów pochodzących bezpośrednio albo pośrednio z przestępstwa, a także korzyści z tego przestępstwa lub ich równowartość, chociażby nie stanowiły one własności sprawcy. Przepadku nie orzeka się w całości lub w części, jeżeli przedmiot, korzyść lub jej równowartość podlega zwrotowi pokrzywdzonemu lub innemu podmiotowi.

§8. Nie podlega karze za przestępstwo określone w § 1 lub 2, kto dobrowolnie ujawnił wobec organu powołanego do ścigania przestępstw informacje dotyczące osób uczestniczących w popełnieniu przestępstwa oraz okoliczności jego popełnienia, jeżeli zapobiegło to popełnieniu innego przestępstwa; jeżeli sprawca czynił starania zmierzające do ujawnienia tych informacji i okoliczności, sąd stosuje nadzwyczajne złagodzenie kary.

Pomoc specjalistycznej kancelarii prawnej – eksperci w sprawach z KKS

Oszustwo podatkowe niesie ze sobą poważne konsekwencje prawne, w tym ryzyko surowych kar. Poza rzadkimi przypadkami pozbawienia wolności, sprawcy oszustwa podatkowego mogą zostać obciążeni wysokimi grzywnami, jakie są stosowane zgodnie z przepisami Kodeksu Karnego. Nasza firma specjalizuje się w obszarze prawa podatkowego, oferując kompleksową pomoc prawna obejmującą doradztwo oraz konsultacje prawne. Ponadto, możemy reprezentować klientów w postępowaniach karnych skarbowych dotyczących oszustw podatkowych. Fikcyjne darowizny na cele kultu religijnego – profesjonalna pomoc prawna.

Skuteczna pomoc obrońcy – prawnika Kancelaria Bisek.

W kancelarii prawnej Karolina Bisek pomagamy już od 11 lat. Jesteśmy specjalistami w kodeksie karno-skarbowym. Po dokładnej analizie sytuacji dobieramy wspólnie najlepsze rozwiązanie, tak, by było najskuteczniejsze i bezproblemowe dla naszych Klientów. Pomogliśmy już tysiącom osób w całej Polsce.  Masz problemy, jesteś podejrzany, oskarżony? Nie czekaj – skontaktuj się z nami. Oferujemy wsparcie od pierwszego telefonu.  Kancelaria jest czynna w godzinach 7:00-17:00, telefon odbieramy całodobowo- +48 665 280 382 Mecenas Karolina Bisek.

Telefon wsparcia 48h+48 665 280 382 Mecenas Karolina Bisek.

Kancelaria Prawna ul. Ludwika Solskiego 4/6, Wrocław – działamy w całej Polsce!