ul. Ludwika Solskiego 4/6, 52-416 Wrocław biuro@bisek-kancelaria.pl

Procesowe doradztwo podatkowe

Doradztwo podatkowe – jednym z wydarzeń w życiu firmy, które spędzają przedsiębiorcom sen z powiek, są kontrole skarbowe i ewentualne wynikające z nich postępowania przed odpowiednimi organami. Współpracując z Kancelarią prawno-księgową BISEK zyskujesz pewność, że nasi specjaliści zrobią wszystko, aby zapewnić Ci bezpieczeństwo podatkowe, a w przypadku postępowania zadbają o jego możliwie najkorzystniejszy dla Ciebie przebieg – sprawnie i zgodnie z obowiązującym prawem.

Doradztwo podatkowe

Podejście do rozwiązywania sytuacji spornych w firmie opiera się na kilku krokach kluczowych, które obejmują dokładną analizę dokumentacji, współpracę z organem podatkowym, opracowanie strategii, próbę polubownego załatwienia sprawy, a także reprezentację klienta przed sądem, jeśli jest to konieczne. Oto bardziej szczegółowe wyjaśnienie każdego z tych kroków:

Analiza dokumentacji przedsiębiorstwa

Rozpocznijmy od dogłębnej analizy dokumentacji firmy. To obejmuje zrozumienie wszystkich dokumentów finansowych, księgowych i podatkowych, takich jak bilanse, deklaracje podatkowe, umowy, faktury, itp. W tym kroku kluczowe jest zidentyfikowanie potencjalnych problemów, błędów lub nieprawidłowości w dokumentacji, które mogą prowadzić do sporów podatkowych.

Współpraca z organem podatkowym

Po zidentyfikowaniu problemów, ważne jest nawiązanie współpracy z odpowiednim organem podatkowym. To może obejmować kontakt z urzędem skarbowym, inspekcją podatkową lub innymi organami odpowiedzialnymi za sprawy podatkowe. Współpraca ta jest istotna, aby zrozumieć stanowisko organu podatkowego wobec sprawy i dostarczyć niezbędne informacje.

Opracowanie strategii

Na podstawie analizy dokumentacji i współpracy z organem podatkowym, konieczne jest opracowanie strategii rozwiązania spornej sytuacji. Strategia ta powinna uwzględniać najlepsze możliwe podejście do załatwienia sprawy w interesie klienta. Może to obejmować korektę błędów, dostarczenie brakujących informacji, negocjacje z urzędem podatkowym lub przygotowanie do procesu sądowego.

Polubowne załatwienie sprawy

Rzetelna wymiana informacji i gotowość do współpracy z urzędem podatkowym są kluczowe dla próby polubownego załatwienia sprawy. W tym kroku starasz się osiągnąć porozumienie z organem podatkowym w celu rozwiązania problemu bez konieczności postępowania sądowego. To może obejmować negocjacje w sprawie wysokości zobowiązań podatkowych, rozłożenie płatności lub inne ustalenia.

Stawiennictwo podczas przesłuchań

Jeśli próba polubownego załatwienia sprawy nie przyniesie rozwiązania, konieczne może być stawiennictwo przed organem podatkowym podczas przesłuchań lub kontroli. W tym przypadku ważne jest, aby być dobrze przygotowanym do obrony interesów klienta i dostarczyć niezbędne dowody i argumenty.

Reprezentacja klienta przed sądem

Jeśli wszelkie próby rozwiązania sprawy pozasądowo zawiodą, może być konieczne przedstawienie klienta przed sądem. To obejmuje reprezentację klienta w postępowaniach sądowych w celu obrony jego interesów i dowodzenia swojej racji przed sędzią lub ławą przysięgłych.

Warto podkreślić, że profesjonalna pomoc prawna, w tym wsparcie adwokata lub radcy prawnego specjalizującego się w sprawach podatkowych, jest często niezbędna, aby skutecznie zarządzać sytuacjami spornymi w obszarze podatkowym. Rzetelna analiza, odpowiednia strategia i właściwa reprezentacja mogą pomóc firmie w osiągnięciu najlepszego wyniku w trudnych sprawach podatkowych.

Doradztwo podatkowe

Wspieramy naszych Klientów na każdym etapie toczącego się postępowania. Włącznie ze sporządzaniem zażaleń na postępowania organów podatkowych czy skarg do sądów. Bezpieczeństwo naszych Klientów jest naszym priorytetem.

Kontakt