ul. Ludwika Solskiego 4/6, 52-416 Wrocław biuro@bisek-kancelaria.pl

Oświadczenia jedynego członka zarządu o rezygnacji z pełnienia funkcji w spółce kapitałowej – do kogo ma być skierowane?

Kwestia składania oświadczeń o rezygnacji ostatniego członka Zarządu spółki kapitałowej z pełnienia funkcji budziła kontrowersje w zakresie tego komu członek Zarządu powinien złożyć przedmiotowe oświadczenie.

Kontrowersje zostały częściowo rozstrzygnięte w Uchwale Sądu Najwyższego z dnia 31 marca 2016 r., sygn. akt: III CZP 89/15 o następującej tezie: „Oświadczenie członka zarządu spółki kapitałowej o rezygnacji z tej funkcji jest składane – z wyjątkiem przewidzianym w art. 210 § 2 i art. 379 § 2 k.s.h. – spółce reprezentowanej w tym zakresie zgodnie z art. 205 § 2 lub 373 § 2 k.s.h.”. Z przedmiotowej Uchwały wynika, że oświadczenie o rezygnacji członka Zarządu powinno zostać złożone do innego członka Zarządu lub prokurenta. W przypadku spółki jednoosobowej, w której wspólnik jest jednocześnie jedynym członkiem Zarządu – oświadczenie winno być złożone w formie aktu notarialnego.

Nowe zmiany w prawie. Wprowadzono uproszczenia dla przedsiębiorców

W ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (Dz.U.2018.2244 z dnia 2018.11.30) która weszła w życie 1 marca 2019 r. wprowadzono nowelizację ustawy Kodeks Spółek Handlowych w której uregulowano następujący sposób działania jedynego członka zarządu, który chce złożyć rezygnację z pełnienia przez niego funkcji:

– Odnośnie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością obowiązuje nowa regulacja zawarta w art. 202 § 6 KSH zgodnie z którą:
„Jeżeli w wyniku rezygnacji członka zarządu żaden mandat w zarządzie nie byłby obsadzony, członek zarządu składa rezygnację wspólnikom, zwołując jednocześnie zgromadzenie wspólników, o którym mowa w art. 2331, chyba że umowa spółki stanowi inaczej. Zaproszenie na zgromadzenie wspólników zawiera także oświadczenie o rezygnacji członka zarządu. Rezygnacja jest skuteczna z dniem następującym po dniu, na który zwołano zgromadzenie wspólników.”

– Odnośnie spółki akcyjnej obowiązuje nowe regulacje zawarte w art. 369 § 51 i 52 zgodnie z którymi:
„Jeżeli w wyniku rezygnacji członka zarządu żaden mandat w zarządzie nie byłby obsadzony, członek zarządu składa rezygnację radzie nadzorczej. Jeżeli żaden mandat w radzie nadzorczej nie jest obsadzony, członek zarządu składa rezygnację akcjonariuszom, zwołując jednocześnie walne zgromadzenie, o którym mowa w art. 3971, chyba że statut spółki stanowi inaczej. Ogłoszenie o walnym zgromadzeniu zawiera także oświadczenie o rezygnacji członka zarządu. Rezygnacja jest skuteczna z dniem następującym po dniu, na który zwołano walne zgromadzenie.”

Podsumowując, po nowelizacji ustawy Kodeks Spółek Handlowych która weszła w życie 1 marca 2019 r. do złożenia oświadczenia o rezygnacji przez członka zarządu niezbędne będzie wysłanie go wszystkim wspólnikom (akcjonariuszom), z jednoczesnym zaproszeniem na zgromadzenie wspólników (walne zgromadzenie), które w takiej sytuacji członek zarządu będzie miał prawo i obowiązek zwołać. Rezygnacja nie będzie już skuteczna z chwilą złożenia oświadczenia woli, lecz dzień po terminie, na który zwołano zgromadzenie wspólników (walne zgromadzenie), bez względu na to, czy takie zgromadzenie wspólników (walne zgromadzenie) się odbędzie.

W przypadku pytań, wątpliwości przy sporządzaniu lub analizowaniu oświadczeń o rezygnacji członka zarządu lub w innej sprawie z zakresu prawa spółek handlowych prosimy o kontakt z Kancelarią: biuro@bisek-kancelaria.pl, tel: 665-280-382.